Manuel

Chronométres

Rei Pro

 • Mode d'emploi

  Revision de document: 1.4.3

RT Pro

 • Mode d'emploi

  Revision de document 1.0.0

Rei2

 • Introduction

  Revision de document: 1086_001

 • Mode d'emploi

  Revision de document: 1095_001

 • Programme Dèparts Individuels

  Revision de document: 1095_001

 • Programme Dèrparts en Group

  Revision de document: 1086_00

 • Programme Chronomètre base

  Revision de document: 1085_001

 • Programme Slalom Parallel

  Revision de document: 1095_002

 • Programme PC-Online

  Revision de document: 1086_002

 • Programme Saut d'Obstacles

  Revision de document: 1079_002

 • Programme Poursuite

  Revision de document: 1085_001

 • Programme Natation

  Revision de document: 1095_001

 • Protocole de transmission

  Revision de document: 1095_002

 • Feu

  Revision de document: 1085_001

 • Rei2Net

  Revision de document: 1085_001

Racetime2

 • Mode d'emploi

  Revision de document: 2.1

 • Programme Concours Hippique

  Revision de document: 2.0

 • Programme PC Online

  Revision de document: 1.0

 • Programme TrainSpeed

  Revision de document: 1.0

 • Programme Slalom Paralléle

  Revision de document: 100_005

Système de transmission radio

LinkGate

 • LinkGate EncRadio/DecRadio - Mode d'emploi

  Document revision: 1.0

 • LinkGate EncRadio/DecRadio - Mode d'emploi

  Document revision: 2.0

 • LinkGate EncRadioSF/DecRadioSF - Mode d'emploi

  Document revision:: 2.0

HiLink

Photocellules

Polifemo Radio

 • Polifemo RADIO SF - Guide d'utilisation

  Document revision: 200_002

Polifemo Family

 • Polifemo FAMILY - Vue d'ensemle

  Document revision: 200_005

Polifemo Standard

 • Polifemo STANDARD - Mode d'emploi

  Document revision: 200_002

Polifemo Light

 • Polifemo LIGHT - Guide d'utilisation

  Document revision: 200_002

Polifemo Radio Light

 • Polifemo RADIO-LIGHT - Guide d'utilisation

  Document revision: 200_006

HiSens

Panneaux d’affichage

MicroGraph

 • Mode d'emploi

  Revision de document: 1.0

MicroTab

 • MicroTab - Mode d'emploi

  Document revision: 1.0

MicroTab Light

 • MicroTab Light - Mode d'emploi

  Document revision: 1.0

.netBoards

Systèmes de départ

MicroBeep

 • Mode d'emploi

  Revision de document: 1.0

MicroSEM

 • Mode d'emploi

  Revision de document: 1.0

Synchronisation par satellite GPS

MicroSync

 • MicroSync - Mode d'emploi

  Document revision: 1.0

Logiciels PC

MiSpeaker

 • Mode d'emploi

  Revision de document: 5.1.2.0

MicroLink

 • MicroLink - Manuel d'utilisation

  Document Revision: 1151_001